“Uit de stukken, waaronder het rapport van de RvdK, de informatie van Veilig Thuis en de processen-verbaal van de verschillende procedures bij de rechtbank blijkt dat de psychiater, ongetwijfeld uit betrokkenheid met de kinderen en mogelijk de ex-echtgenote, haar professionele distantie is kwijtgeraakt.”

“Het College stelt vast op grond van de stukken dat de psychiater zich haast onbegrensd en opvallend actief is gaan bemoeien met instanties die zich bezighouden met de veiligheid van de kinderen, zoals Veilig Thuis en de RvdK. Hiermee treedt beklaagde buiten haar bevoegdheid en deskundigheid (zij heeft geen forensische expertise) en heeft ze onprofessioneel gehandeld.”

Het is niet te filmen hoe sommige deskundigen puur vanuit hun functie als “deskundige” rechters in omgangszaken compleet op het verkeerde been (kunnen) zetten. Dit blijkt wel uit deze uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege. Deze zaak is extra kwalijk kijkend naar de rechterlijke macht omdat tot 3 keer toe aan 3 verschillende rechters is verzocht om vervangende toestemming voor een andere hulpverlener in het belang van de kinderen. Kennelijk vraagt een vader hier om de halve wereld aangezien deze verzoeken door 3 verschillende rechters op 3 verschillende momenten in tijd “gewoon” zijn afgewezen. Dat deze 3 rechters alle over nagenoeg hetzelfde dossier beschikten als het Regionaal Tuchtcollege maakt het extra kwalijk. De rechters in de familierecht procedures hebben -juist vanwege het arbitraire karakter van het familierecht- vanuit de advocaat nog meer voorzetten voor open doel gekregen dan het Regionaal Tuchtcollege, maar zelfs dan nog niets...

Komt bij dat familierecht-rechters bij een verzoek tot vervangende toestemming voor hulpverlening slechts dienen te toetsen langs de lat van “het belang van het kind” en het Regionaal Tuchtcollege een veel strenger toetsingskader heeft... om vervolgens te komen tot bovenstaande verregaande uitspraken. En dan parkeren we nog maar even het klachtwaardig & buitensporig declaratiegedrag... van “de deskundige” (zie ook de link voor verdere info).

Klik hier voor de betreffende uitspraak.

 

 

 

 

Contactinformatie

Adelheidstraat 8
2595 ED Den Haag

Tel: 070 - 3818915

info@wigmansardjoe.nl