In deze brochure hebben is een aantal zaken op een rijtje gezet over de werkwijze van ons kantoor.

1. Ons kantoorbeleid

Wigman Sardjoe & Van Weegberg is een samenwerkingsverband van de drie advocaten op basis van een kostenmaatschap. De advocaten treden onder gemeenschappelijke naam naar buiten, maar werken ieder voor eigen rekening en risico. De opdrachten worden aangenomen door de individuele advocaat en niet door het kantoor.

Wij streven ernaar om snel, zorgvuldig en efficiënt te werken om zo de kwaliteit en een spoedige voortgang van uw zaak te kunnen waarborgen.

Wij hebben op ons kantoor dagelijks een telefonisch spreekuur van 9.00 uur tot 11.00 uur. U kunt tijdens deze spreekuren, indien daar aanleiding voor is, een vraag stellen aan uw advocaat. Wij verzoeken u korte mededelingen, reacties of berichten zoveel mogelijk aan de telefoniste door te geven of per e-mail / per brief te versturen. Het kan zijn dat uw advocaat tijdens de telefonische spreekuren niet aanwezig is of niet bereikbaar is. Wij vragen om uw begrip en u kunt altijd een boodschap achterlaten.

Over de voortgang van uw zaak, zoals een datum voor mondelinge behandeling, een uitspraak, een reactie van de wederpartij, etc. wordt u door uw advocaat op de hoogte gehouden. Geen bericht betekent derhalve dat er geen nieuws is.

Nadat u met een advocaat van ons kantoor heeft gesproken over een (nieuwe) zaak, ontvangt u van uw advocaat een opdrachtbevestiging. Daarin staat aangegeven om wat voor zaak het gaat, welke werkzaamheden zullen worden verricht en wat er omtrent de financiering van onze werkzaamheden is overeengekomen.

2. Financiering van uw zaak

De financiering van uw zaak kan op twee manieren plaatsvinden: A) op basis van gefinancierde rechtsbijstand of B) op basis van betaling per uur.

A. Honorarium in toegevoegde zaken (gefinancierde rechtsbijstand)

Indien blijkt dat u in aanmerking kan komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zal de advocaat voor u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. De Raad voor de Rechtsbijstand heeft een kopie van uw identiteitsbewijs en uw burgerservicenummer (BSN) nodig. Indien u samenwoont is ook het identiteitsbewijs en het sofinummer van uw partner relevant. U dient deze gegevens zo spoedig mogelijk aan uw advocaat toe te sturen om (onnodige) vertraging te voorkomen.

Belangrijk : Juridisch Loket

U kunt korting krijgen op de eigen bijdrage indien u zich, voordat de advocaat de toevoeging aanvraagt, eerst meldt bij het Juridisch Loket. Dit kan in persoon en soms ook met een simpel telefoontje (0900-8020). U legt uit waarom u een advocaat nodig heeft en u verzoekt om een doorverwijzing naar de advocaat van ons kantoor die u wenst. Het Juridisch Loket stuurt ons een e-mailbericht van de doorverwijzing die de advocaat vervolgens met de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand meezendt.

Wanneer u dit niet direct bij het Juridisch Loket vraagt en er worden reeds werkzaamheden verricht, dan krijgt u geen korting van de Raad voor de Rechtsbijstand en dient u de eigen bijdrage volledig te voldoen.

De Raad voor de Rechtsbijstand zal de aanvraag in behandeling nemen en zal bij de Belastingdienst uw inkomens- en vermogensgegevens van twee jaar geleden opvragen. Aan de hand van die gegevens zal worden beoordeeld of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Zo ja, dan wordt ook de hoogte van uw eigen bijdrage vastgesteld.

Mocht u het niet eens zijn met de beslissing van de Raad voor de Rechtsbijstand, dan dient u zelf tijdig een bezwaarschrift of een verzoek om peiljaarverlegging in te dienen (zie ook de link naar de Raad voor de Rechtsbijstand bij 'Links' voor nadere informatie). De advocaat wordt door de Raad voor de Rechtsbijstand niet als belanghebbende gezien, dus hij kan dat niet voor u doen.

Naast de kosten voor de eigen bijdrage moet u rekening houden met proceskosten die rechtstreeks aan u worden doorbelast, zoals kosten voor griffierecht en uittreksels. Die kosten worden verschotten genoemd.

De verschotten worden bij u in rekening gebracht nadat deze bij ons kantoor in rekening zijn gebracht, tenzij het om kleine bedragen gaat worden deze in de eindafrekening meegenomen (of kunnen in een tussennota aan u worden doorbelast).

Indien uw aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt afgewezen of ingetrokken, om welke reden dan ook, zullen de reeds verrichte werkzaamheden tegen het uurtarief zoals vermeld in de bevestigingsbrief (exclusief 6% kantoorkosten en exclusief 21% BTW) bij u in rekening worden gebracht. Ook andere kosten, zoals aanvullend griffierecht, deurwaarderskosten en eventueel reiskosten en procureurskosten, die dan niet meer door de overheid zullen worden vergoed, worden dan (alsnog) aan u doorbelast. Over de verdere financiering van de werkzaamheden in uw zaak zal direct met u overleg worden gevoerd.

B. Honorarium in betalende zaken

In de bevestigingsbrief is aangegeven welk uurtarief is overeengekomen op basis waarvan de werkzaamheden worden verricht.

Ons kantoor werkt op voorschotbasis, dat wil zeggen dat voor het honorarium een voorschotbedrag in rekening wordt gebracht. De voorschotnota wordt met de bevestigingsbrief meegestuurd.

In beginsel worden pas werkzaamheden verricht wanneer de voorschotnota volledig is voldaan. Indien de verrichte werkzaamheden het voorschotbedrag overschrijden, zal een nieuwe voorschotnota worden verstuurd. Indien de zaak is beëindigd, ontvangt de urenspecificatie met een eindafrekening. Alle verrichte werkzaamheden worden ingeboekt in ons urenregistratiesysteem, waarvan u desgevraagd tussentijds een overzicht kunt ontvangen.

U dient er, dit ter voorkoming van misverstanden, rekening mee te houden dat de uiteindelijke eindnota het bedrag van het voorschot kan overschrijden.

In geval van drukte kan het voorkomen dat niet tijdig de nieuwe voorschotnota wordt verstuurd, terwijl er al wel meer werkzaamheden zijn verricht. Wij trachten dat zoveel mogelijk te beperken.

Naast de kosten voor het honorarium dient u rekening te houden met kosten die rechtstreeks aan u worden doorbelast, zoals kosten voor griffierecht, uittreksels, eventuele reiskosten en mogelijke kosten ten behoeve van derden, zoals een deurwaarder of een medisch adviseur. Deze kosten worden ook wel verschotten genoemd. Aan u wordt aangegeven hoe hoog deze kosten vermoedelijk zullen zijn.

De verschotten worden bij u in rekening gebracht nadat deze bij ons kantoor in rekening zijn gebracht, tenzij het om kleine bedragen gaat (deze worden in de eindafrekening meegenomen of kunnen met een tussendeclaratie aan u worden doorbelast).

Ten aanzien van de reiskosten (indien werkzaamheden buiten Den Haag worden verricht) wordt een kilometervergoeding van € 0,35 exclusief 21% BTW gerekend. Ten aanzien van de reistijd wordt het uurtarief gehanteerd.
Betalingsbeleid

De betalingstermijn van onze declaraties is 14 dagen na verzending. Wij behouden ons het recht voor om onze werkzaamheden voor u op te schorten, indien u in gebreke blijft met betrekking tot enige (financiële) verplichting in dit dossier.

Het is vast kantoorbeleid dat, indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, de vordering uit handen wordt gegeven aan de deurwaarder. De hoofdsom wordt daarbij, wegens administratiekosten,  verhoogd met € 50,-. De kosten die de deurwaarder moet maken zullen eveneens op u verhaald worden.

3. Klachten- en Geschillenregeling

Ons kantoor zal er alles aan doen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Wij zullen in overleg met u proberen zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden. Zonodig kan overleg worden gevoerd met een andere advocaat van ons kantoor via de interne klachtenregeling. De oplossing van het geschil zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd.

Mocht dit overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw klachten eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw klachten schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. U kunt uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Het adres is:

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
telefoon 070 – 310 53 10

4. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de betreffende advocaat wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.

5. Afwijkende afspraken

Wij vertrouwen erop dat u zich kunt vinden in hetgeen tijdens het intakegesprek is besproken en/of hierbij schriftelijk is vastgelegd. Mocht u toch niet akkoord gaan, dan dient u dat binnen twee weken na de datum op de bevestigingsbrief schriftelijk aan uw advocaat kenbaar te maken.

 

Contactinformatie

Adelheidstraat 8
2595 ED Den Haag

Tel: 070 - 3818915

info@wigmansardjoe.nl